git » chasquid » commit 3255ff6

modules: Update Go modules and regenerate protobufs

author Alberto Bertogli
2022-03-11 18:27:38 UTC
committer Alberto Bertogli
2022-03-11 18:28:11 UTC
parent 5878b9d85e30a6323644e55400d88d7f6ef35662

modules: Update Go modules and regenerate protobufs

This patch does a general pass updating Go modules to recent versions, and
regenerates the protobufs accordingly.

The main purpose is to make sure people building from source are using
relatively recent versions of our dependencies.

go.mod +8 -7
go.sum +38 -15
internal/domaininfo/domaininfo.pb.go +1 -1
internal/protoio/testpb/testpb.pb.go +1 -1
internal/queue/queue.pb.go +1 -1
internal/userdb/userdb.pb.go +1 -1

diff --git a/go.mod b/go.mod
index 76fb2d2..aabd116 100644
--- a/go.mod
+++ b/go.mod
@@ -6,11 +6,12 @@ require (
 	blitiri.com.ar/go/log v1.1.0
 	blitiri.com.ar/go/spf v1.3.0
 	blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0
-	github.com/google/go-cmp v0.5.5
-	golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a
-	golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5
-	golang.org/x/sys v0.0.0-20210531080801-fdfd190a6549 // indirect
-	golang.org/x/term v0.0.0-20210503060354-a79de5458b56
-	golang.org/x/text v0.3.6
-	google.golang.org/protobuf v1.26.0
+	github.com/google/go-cmp v0.5.7
+	golang.org/x/crypto v0.0.0-20220307211146-efcb8507fb70
+	golang.org/x/net v0.0.0-20220225172249-27dd8689420f
+	golang.org/x/sys v0.0.0-20220310020820-b874c991c1a5 // indirect
+	golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211
+	golang.org/x/text v0.3.7
+	golang.org/x/tools v0.1.9 // indirect
+	google.golang.org/protobuf v1.27.1
 )
diff --git a/go.sum b/go.sum
index 62e2f38..8c6c335 100644
--- a/go.sum
+++ b/go.sum
@@ -5,29 +5,52 @@ blitiri.com.ar/go/spf v1.3.0/go.mod h1:/wDIKCvGkTlOLcCjV9yvSZcRy5cM15fpUpAhff8Zj
 blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0 h1:AMr7Ce/5CkvLZvGxsn/ZOagzFf3zU13rcgWdlbWMQ+Y=
 blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0/go.mod h1:0D9Ttrh+TX+WuKQ/dJpdhFND7NYy505v6jhsWrihmPY=
 github.com/golang/protobuf v1.5.0/go.mod h1:FsONVRAS9T7sI+LIUmWTfcYkHO4aIWwzhcaSAoJOfIk=
-github.com/google/go-cmp v0.5.5 h1:Khx7svrCpmxxtHBq5j2mp/xVjsi8hQMfNLvJFAlrGgU=
 github.com/google/go-cmp v0.5.5/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
-golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a h1:kr2P4QFmQr29mSLA43kwrOcgcReGTfbE9N577tCTuBc=
-golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a/go.mod h1:P+XmwS30IXTQdn5tA2iutPOUgjI07+tq3H3K9MVA1s8=
-golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
-golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5 h1:wjuX4b5yYQnEQHzd+CBcrcC6OVR2J1CN6mUy0oSxIPo=
-golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
+github.com/google/go-cmp v0.5.7 h1:81/ik6ipDQS2aGcBfIN5dHDB36BwrStyeAQquSYCV4o=
+github.com/google/go-cmp v0.5.7/go.mod h1:n+brtR0CgQNWTVd5ZUFpTBC8YFBDLK/h/bpaJ8/DtOE=
+github.com/yuin/goldmark v1.4.1 h1:/vn0k+RBvwlxEmP5E7SZMqNxPhfMVFEJiykr15/0XKM=
+github.com/yuin/goldmark v1.4.1/go.mod h1:mwnBkeHKe2W/ZEtQ+71ViKU8L12m81fl3OWwC1Zlc8k=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20191011191535-87dc89f01550/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8UmvKecakEJjdnWj3jj499lnFckfCI=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20220307211146-efcb8507fb70 h1:syTAU9FwmvzEoIYMqcPHOcVm4H3U5u90WsvuYgwpETU=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20220307211146-efcb8507fb70/go.mod h1:IxCIyHEi3zRg3s0A5j5BB6A9Jmi73HwBIUl50j+osU4=
+golang.org/x/mod v0.5.1/go.mod h1:5OXOZSfqPIIbmVBIIKWRFfZjPR0E5r58TLhUjH0a2Ro=
+golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
+golang.org/x/net v0.0.0-20190620200207-3b0461eec859/go.mod h1:z5CRVTTTmAJ677TzLLGU+0bjPO0LkuOLi4/5GtJWs/s=
+golang.org/x/net v0.0.0-20211015210444-4f30a5c0130f/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
+golang.org/x/net v0.0.0-20211112202133-69e39bad7dc2/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
+golang.org/x/net v0.0.0-20220225172249-27dd8689420f h1:oA4XRj0qtSt8Yo1Zms0CUlsT3KG69V2UGQWPBxujDmc=
+golang.org/x/net v0.0.0-20220225172249-27dd8689420f/go.mod h1:CfG3xpIq0wQ8r1q4Su4UZFWDARRcnwPjda9FqA0JpMk=
+golang.org/x/sync v0.0.0-20190423024810-112230192c58/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
+golang.org/x/sync v0.0.0-20210220032951-036812b2e83c/go.mod h1:RxMgew5VJxzue5/jJTE5uejpjVlOe/izrB70Jof72aM=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
 golang.org/x/sys v0.0.0-20210423082822-04245dca01da/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20210531080801-fdfd190a6549 h1:OL5GcZ2XPkte3dpfuFQ9o884vrE3BZQhajdntNMruv4=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20210531080801-fdfd190a6549/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20210615035016-665e8c7367d1/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20211019181941-9d821ace8654/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20211216021012-1d35b9e2eb4e/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20220310020820-b874c991c1a5 h1:y/woIyUBFbpQGKS0u1aHF/40WUDnek3fPOyD08H5Vng=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20220310020820-b874c991c1a5/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
 golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
-golang.org/x/term v0.0.0-20210503060354-a79de5458b56 h1:b8jxX3zqjpqb2LklXPzKSGJhzyxCOZSz8ncv8Nv+y7w=
-golang.org/x/term v0.0.0-20210503060354-a79de5458b56/go.mod h1:tfny5GFUkzUvx4ps4ajbZsCe5lw1metzhBm9T3x7oIY=
-golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
-golang.org/x/text v0.3.6 h1:aRYxNxv6iGQlyVaZmk6ZgYEDa+Jg18DxebPSrd6bg1M=
+golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211 h1:JGgROgKl9N8DuW20oFS5gxc+lE67/N3FcwmBPMe7ArY=
+golang.org/x/term v0.0.0-20210927222741-03fcf44c2211/go.mod h1:jbD1KX2456YbFQfuXm/mYQcufACuNUgVhRMnK/tPxf8=
+golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
 golang.org/x/text v0.3.6/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
+golang.org/x/text v0.3.7 h1:olpwvP2KacW1ZWvsR7uQhoyTYvKAupfQrRGBFM352Gk=
+golang.org/x/text v0.3.7/go.mod h1:u+2+/6zg+i71rQMx5EYifcz6MCKuco9NR6JIITiCfzQ=
 golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
-golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543 h1:E7g+9GITq07hpfrRu66IVDexMakfv52eLZ2CXBWiKr4=
+golang.org/x/tools v0.0.0-20191119224855-298f0cb1881e/go.mod h1:b+2E5dAYhXwXZwtnZ6UAqBI28+e2cm9otk0dWdXHAEo=
+golang.org/x/tools v0.1.9 h1:j9KsMiaP1c3B0OTQGth0/k+miLGTgLsAFUCrF2vLcF8=
+golang.org/x/tools v0.1.9/go.mod h1:nABZi5QlRsZVlzPpHl034qft6wpY4eDcsTt5AaioBiU=
+golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
+golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191011141410-1b5146add898/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
+golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1 h1:go1bK/D/BFZV2I8cIQd1NKEZ+0owSTG1fDTci4IqFcE=
+golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
 google.golang.org/protobuf v1.26.0-rc.1/go.mod h1:jlhhOSvTdKEhbULTjvd4ARK9grFBp09yW+WbY/TyQbw=
-google.golang.org/protobuf v1.26.0 h1:bxAC2xTBsZGibn2RTntX0oH50xLsqy1OxA9tTL3p/lk=
-google.golang.org/protobuf v1.26.0/go.mod h1:9q0QmTI4eRPtz6boOQmLYwt+qCgq0jsYwAQnmE0givc=
+google.golang.org/protobuf v1.27.1 h1:SnqbnDw1V7RiZcXPx5MEeqPv2s79L9i7BJUlG/+RurQ=
+google.golang.org/protobuf v1.27.1/go.mod h1:9q0QmTI4eRPtz6boOQmLYwt+qCgq0jsYwAQnmE0givc=
 gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
 gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
 gopkg.in/yaml.v2 v2.3.0 h1:clyUAQHOM3G0M3f5vQj7LuJrETvjVot3Z5el9nffUtU=
diff --git a/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go b/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go
index 5c84f98..e35f9f8 100644
--- a/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go
+++ b/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go
@@ -1,6 +1,6 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc-gen-go v1.27.1
 // 	protoc    v3.12.4
 // source: domaininfo.proto
 
diff --git a/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go b/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go
index 3ca160a..9ae9074 100644
--- a/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go
+++ b/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go
@@ -1,6 +1,6 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc-gen-go v1.27.1
 // 	protoc    v3.12.4
 // source: testpb.proto
 
diff --git a/internal/queue/queue.pb.go b/internal/queue/queue.pb.go
index 9cd4fb4..9f62fcb 100644
--- a/internal/queue/queue.pb.go
+++ b/internal/queue/queue.pb.go
@@ -1,6 +1,6 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc-gen-go v1.27.1
 // 	protoc    v3.12.4
 // source: queue.proto
 
diff --git a/internal/userdb/userdb.pb.go b/internal/userdb/userdb.pb.go
index f9cc3ce..03f2066 100644
--- a/internal/userdb/userdb.pb.go
+++ b/internal/userdb/userdb.pb.go
@@ -1,6 +1,6 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc-gen-go v1.27.1
 // 	protoc    v3.12.4
 // source: userdb.proto