git » chasquid » commit 34977fe

modules: Update Go modules

author Alberto Bertogli
2023-02-19 08:54:44 UTC
committer Alberto Bertogli
2023-02-19 08:54:44 UTC
parent efefee9fbb28405c5f850b6f79784618724f387a

modules: Update Go modules

This patch does a general pass updating Go modules to recent versions.

This should fix a minor security advisories around http/2 handling. Even
though chasquid doesn't directly expose http/2, the monitoring server
could be affected.
Reference: https://pkg.go.dev/vuln/GO-2023-1495.

go.mod +5 -5
go.sum +10 -10

diff --git a/go.mod b/go.mod
index a88eb86..c78e6c9 100644
--- a/go.mod
+++ b/go.mod
@@ -7,15 +7,15 @@ require (
 	blitiri.com.ar/go/spf v1.5.1
 	blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0
 	github.com/google/go-cmp v0.5.7
-	golang.org/x/crypto v0.5.0
-	golang.org/x/net v0.5.0
-	golang.org/x/term v0.4.0
-	golang.org/x/text v0.6.0
+	golang.org/x/crypto v0.6.0
+	golang.org/x/net v0.7.0
+	golang.org/x/term v0.5.0
+	golang.org/x/text v0.7.0
 	golang.org/x/tools v0.1.12
 	google.golang.org/protobuf v1.28.1
 )
 
 require (
-	golang.org/x/sys v0.4.0 // indirect
+	golang.org/x/sys v0.5.0 // indirect
 	golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1 // indirect
 )
diff --git a/go.sum b/go.sum
index c6c6fd5..23c5bb7 100644
--- a/go.sum
+++ b/go.sum
@@ -8,16 +8,16 @@ github.com/golang/protobuf v1.5.0/go.mod h1:FsONVRAS9T7sI+LIUmWTfcYkHO4aIWwzhcaS
 github.com/google/go-cmp v0.5.5/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
 github.com/google/go-cmp v0.5.7 h1:81/ik6ipDQS2aGcBfIN5dHDB36BwrStyeAQquSYCV4o=
 github.com/google/go-cmp v0.5.7/go.mod h1:n+brtR0CgQNWTVd5ZUFpTBC8YFBDLK/h/bpaJ8/DtOE=
-golang.org/x/crypto v0.5.0 h1:U/0M97KRkSFvyD/3FSmdP5W5swImpNgle/EHFhOsQPE=
-golang.org/x/crypto v0.5.0/go.mod h1:NK/OQwhpMQP3MwtdjgLlYHnH9ebylxKWv3e0fK+mkQU=
-golang.org/x/net v0.5.0 h1:GyT4nK/YDHSqa1c4753ouYCDajOYKTja9Xb/OHtgvSw=
-golang.org/x/net v0.5.0/go.mod h1:DivGGAXEgPSlEBzxGzZI+ZLohi+xUj054jfeKui00ws=
-golang.org/x/sys v0.4.0 h1:Zr2JFtRQNX3BCZ8YtxRE9hNJYC8J6I1MVbMg6owUp18=
-golang.org/x/sys v0.4.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
-golang.org/x/term v0.4.0 h1:O7UWfv5+A2qiuulQk30kVinPoMtoIPeVaKLEgLpVkvg=
-golang.org/x/term v0.4.0/go.mod h1:9P2UbLfCdcvo3p/nzKvsmas4TnlujnuoV9hGgYzW1lQ=
-golang.org/x/text v0.6.0 h1:3XmdazWV+ubf7QgHSTWeykHOci5oeekaGJBLkrkaw4k=
-golang.org/x/text v0.6.0/go.mod h1:mrYo+phRRbMaCq/xk9113O4dZlRixOauAjOtrjsXDZ8=
+golang.org/x/crypto v0.6.0 h1:qfktjS5LUO+fFKeJXZ+ikTRijMmljikvG68fpMMruSc=
+golang.org/x/crypto v0.6.0/go.mod h1:OFC/31mSvZgRz0V1QTNCzfAI1aIRzbiufJtkMIlEp58=
+golang.org/x/net v0.7.0 h1:rJrUqqhjsgNp7KqAIc25s9pZnjU7TUcSY7HcVZjdn1g=
+golang.org/x/net v0.7.0/go.mod h1:2Tu9+aMcznHK/AK1HMvgo6xiTLG5rD5rZLDS+rp2Bjs=
+golang.org/x/sys v0.5.0 h1:MUK/U/4lj1t1oPg0HfuXDN/Z1wv31ZJ/YcPiGccS4DU=
+golang.org/x/sys v0.5.0/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/term v0.5.0 h1:n2a8QNdAb0sZNpU9R1ALUXBbY+w51fCQDN+7EdxNBsY=
+golang.org/x/term v0.5.0/go.mod h1:jMB1sMXY+tzblOD4FWmEbocvup2/aLOaQEp7JmGp78k=
+golang.org/x/text v0.7.0 h1:4BRB4x83lYWy72KwLD/qYDuTu7q9PjSagHvijDw7cLo=
+golang.org/x/text v0.7.0/go.mod h1:mrYo+phRRbMaCq/xk9113O4dZlRixOauAjOtrjsXDZ8=
 golang.org/x/tools v0.1.12 h1:VveCTK38A2rkS8ZqFY25HIDFscX5X9OoEhJd3quQmXU=
 golang.org/x/tools v0.1.12/go.mod h1:hNGJHUnrk76NpqgfD5Aqm5Crs+Hm0VOH/i9J2+nxYbc=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=