git » chasquid » commit fb68033

modules: Update Go modules and regenerate protobufs

author Alberto Bertogli
2021-05-31 10:40:32 UTC
committer Alberto Bertogli
2021-05-31 10:43:06 UTC
parent d3396ace0b84a03fcf546c68ac8cc0e2f5405d33

modules: Update Go modules and regenerate protobufs

This patch does a general pass updating Go modules to recent versions,
and regenerates the protobufs accordingly.

The main purpose is to make sure people building from source are using
relatively recent versions of our dependencies.

We also regenerate protobufs since the newer versions of the liberaries
have a much cleaner dependency tree, which speeds up fetches.

go.mod +8 -7
go.sum +23 -36
internal/config/config.pb.go +2 -7
internal/domaininfo/domaininfo.pb.go +2 -7
internal/protoio/testpb/testpb.pb.go +2 -7
internal/queue/queue.pb.go +2 -7
internal/userdb/userdb.pb.go +2 -7

diff --git a/go.mod b/go.mod
index 98f2141..2924f54 100644
--- a/go.mod
+++ b/go.mod
@@ -4,12 +4,13 @@ go 1.13
 
 require (
 	blitiri.com.ar/go/log v1.1.0
-	blitiri.com.ar/go/spf v1.1.1
+	blitiri.com.ar/go/spf v1.2.0
 	blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0
-	github.com/golang/protobuf v1.4.2
-	github.com/google/go-cmp v0.4.0
-	golang.org/x/crypto v0.0.0-20200510223506-06a226fb4e37
-	golang.org/x/net v0.0.0-20200520182314-0ba52f642ac2
-	golang.org/x/text v0.3.2
-	google.golang.org/protobuf v1.23.0
+	github.com/google/go-cmp v0.5.5
+	golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a
+	golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5
+	golang.org/x/sys v0.0.0-20210531080801-fdfd190a6549 // indirect
+	golang.org/x/term v0.0.0-20210503060354-a79de5458b56 // indirect
+	golang.org/x/text v0.3.6
+	google.golang.org/protobuf v1.26.0
 )
diff --git a/go.sum b/go.sum
index 49d1a3a..056b692 100644
--- a/go.sum
+++ b/go.sum
@@ -1,46 +1,33 @@
 blitiri.com.ar/go/log v1.1.0 h1:prKXp2hnYXRamcrYaCajq1SdQYvHU852lY7QStHyuaw=
 blitiri.com.ar/go/log v1.1.0/go.mod h1:CobnZ0FcxCAWHnkPCVtNPmj8AGiW9aNLKd/E7tI43Sw=
-blitiri.com.ar/go/spf v1.1.1 h1:H5MKnEe5feN4NjtPDK/vFkkS0fI+ecTIsOfLNCR+6yI=
-blitiri.com.ar/go/spf v1.1.1/go.mod h1:HLmgHxdrsqbBgi5omEopdAKm18PypvUKJGkF/j7BO0w=
+blitiri.com.ar/go/spf v1.2.0 h1:aPpeEVKz5Ue4xb4SEt4AzScCSyES7/pol6znzZGle3A=
+blitiri.com.ar/go/spf v1.2.0/go.mod h1:HLmgHxdrsqbBgi5omEopdAKm18PypvUKJGkF/j7BO0w=
 blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0 h1:AMr7Ce/5CkvLZvGxsn/ZOagzFf3zU13rcgWdlbWMQ+Y=
 blitiri.com.ar/go/systemd v1.1.0/go.mod h1:0D9Ttrh+TX+WuKQ/dJpdhFND7NYy505v6jhsWrihmPY=
-github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.1/go.mod h1:ceaxUfeHdC40wWswd/P6IGgMaK3YpKi5j83Wpe3EHw8=
-github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.1.0.20200221234624-67d41d38c208/go.mod h1:xKAWHe0F5eneWXFV3EuXVDTCmh+JuBKY0li0aMyXATA=
-github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.2/go.mod h1:LlEzMj4AhA7rCAGe4KMBDvJI+AwstrUpVNzEA03Pprs=
-github.com/golang/protobuf v1.4.0-rc.4.0.20200313231945-b860323f09d0/go.mod h1:WU3c8KckQ9AFe+yFwt9sWVRKCVIyN9cPHBJSNnbL67w=
-github.com/golang/protobuf v1.4.0 h1:oOuy+ugB+P/kBdUnG5QaMXSIyJ1q38wWSojYCb3z5VQ=
-github.com/golang/protobuf v1.4.0/go.mod h1:jodUvKwWbYaEsadDk5Fwe5c77LiNKVO9IDvqG2KuDX0=
-github.com/golang/protobuf v1.4.2 h1:+Z5KGCizgyZCbGh1KZqA0fcLLkwbsjIzS4aV2v7wJX0=
-github.com/golang/protobuf v1.4.2/go.mod h1:oDoupMAO8OvCJWAcko0GGGIgR6R6ocIYbsSw735rRwI=
-github.com/google/go-cmp v0.3.0/go.mod h1:8QqcDgzrUqlUb/G2PQTWiueGozuR1884gddMywk6iLU=
-github.com/google/go-cmp v0.3.1/go.mod h1:8QqcDgzrUqlUb/G2PQTWiueGozuR1884gddMywk6iLU=
-github.com/google/go-cmp v0.4.0 h1:xsAVV57WRhGj6kEIi8ReJzQlHHqcBYCElAvkovg3B/4=
-github.com/google/go-cmp v0.4.0/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
-golang.org/x/crypto v0.0.0-20190308221718-c2843e01d9a2/go.mod h1:djNgcEr1/C05ACkg1iLfiJU5Ep61QUkGW8qpdssI0+w=
-golang.org/x/crypto v0.0.0-20200510223506-06a226fb4e37 h1:cg5LA/zNPRzIXIWSCxQW10Rvpy94aQh3LT/ShoCpkHw=
-golang.org/x/crypto v0.0.0-20200510223506-06a226fb4e37/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
-golang.org/x/net v0.0.0-20190404232315-eb5bcb51f2a3/go.mod h1:t9HGtf8HONx5eT2rtn7q6eTqICYqUVnKs3thJo3Qplg=
-golang.org/x/net v0.0.0-20200520182314-0ba52f642ac2 h1:eDrdRpKgkcCqKZQwyZRyeFZgfqt37SL7Kv3tok06cKE=
-golang.org/x/net v0.0.0-20200520182314-0ba52f642ac2/go.mod h1:qpuaurCH72eLCgpAm/N6yyVIVM9cpaDIP3A8BGJEC5A=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20190215142949-d0b11bdaac8a/go.mod h1:STP8DvDyc/dI5b8T5hshtkjS+E42TnysNCUPdjciGhY=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d h1:+R4KGOnez64A81RvjARKc4UT5/tI9ujCIVX+P5KiHuI=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20190412213103-97732733099d/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20200323222414-85ca7c5b95cd h1:xhmwyvizuTgC2qz7ZlMluP20uW+C3Rm0FD/WLDX8884=
-golang.org/x/sys v0.0.0-20200323222414-85ca7c5b95cd/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
-golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
-golang.org/x/text v0.3.2 h1:tW2bmiBqwgJj/UpqtC8EpXEZVYOwU0yG4iWbprSVAcs=
-golang.org/x/text v0.3.2/go.mod h1:bEr9sfX3Q8Zfm5fL9x+3itogRgK3+ptLWKqgva+5dAk=
-golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e h1:FDhOuMEY4JVRztM/gsbk+IKUQ8kj74bxZrgw87eMMVc=
+github.com/golang/protobuf v1.5.0/go.mod h1:FsONVRAS9T7sI+LIUmWTfcYkHO4aIWwzhcaSAoJOfIk=
+github.com/google/go-cmp v0.5.5 h1:Khx7svrCpmxxtHBq5j2mp/xVjsi8hQMfNLvJFAlrGgU=
+github.com/google/go-cmp v0.5.5/go.mod h1:v8dTdLbMG2kIc/vJvl+f65V22dbkXbowE6jgT/gNBxE=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a h1:kr2P4QFmQr29mSLA43kwrOcgcReGTfbE9N577tCTuBc=
+golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a/go.mod h1:P+XmwS30IXTQdn5tA2iutPOUgjI07+tq3H3K9MVA1s8=
+golang.org/x/net v0.0.0-20210226172049-e18ecbb05110/go.mod h1:m0MpNAwzfU5UDzcl9v0D8zg8gWTRqZa9RBIspLL5mdg=
+golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5 h1:wjuX4b5yYQnEQHzd+CBcrcC6OVR2J1CN6mUy0oSxIPo=
+golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20210423082822-04245dca01da/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20210531080801-fdfd190a6549 h1:OL5GcZ2XPkte3dpfuFQ9o884vrE3BZQhajdntNMruv4=
+golang.org/x/sys v0.0.0-20210531080801-fdfd190a6549/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
+golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
+golang.org/x/term v0.0.0-20210503060354-a79de5458b56 h1:b8jxX3zqjpqb2LklXPzKSGJhzyxCOZSz8ncv8Nv+y7w=
+golang.org/x/term v0.0.0-20210503060354-a79de5458b56/go.mod h1:tfny5GFUkzUvx4ps4ajbZsCe5lw1metzhBm9T3x7oIY=
+golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
+golang.org/x/text v0.3.6 h1:aRYxNxv6iGQlyVaZmk6ZgYEDa+Jg18DxebPSrd6bg1M=
+golang.org/x/text v0.3.6/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
 golang.org/x/tools v0.0.0-20180917221912-90fa682c2a6e/go.mod h1:n7NCudcB/nEzxVGmLbDWY5pfWTLqBcC2KZ6jyYvM4mQ=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543 h1:E7g+9GITq07hpfrRu66IVDexMakfv52eLZ2CXBWiKr4=
 golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
-google.golang.org/protobuf v0.0.0-20200109180630-ec00e32a8dfd/go.mod h1:DFci5gLYBciE7Vtevhsrf46CRTquxDuWsQurQQe4oz8=
-google.golang.org/protobuf v0.0.0-20200221191635-4d8936d0db64/go.mod h1:kwYJMbMJ01Woi6D6+Kah6886xMZcty6N08ah7+eCXa0=
-google.golang.org/protobuf v0.0.0-20200228230310-ab0ca4ff8a60/go.mod h1:cfTl7dwQJ+fmap5saPgwCLgHXTUD7jkjRqWcaiX5VyM=
-google.golang.org/protobuf v1.20.1-0.20200309200217-e05f789c0967/go.mod h1:A+miEFZTKqfCUM6K7xSMQL9OKL/b6hQv+e19PK+JZNE=
-google.golang.org/protobuf v1.21.0/go.mod h1:47Nbq4nVaFHyn7ilMalzfO3qCViNmqZ2kzikPIcrTAo=
-google.golang.org/protobuf v1.23.0 h1:4MY060fB1DLGMB/7MBTLnwQUY6+F09GEiz6SsrNqyzM=
-google.golang.org/protobuf v1.23.0/go.mod h1:EGpADcykh3NcUnDUJcl1+ZksZNG86OlYog2l/sGQquU=
+google.golang.org/protobuf v1.26.0-rc.1/go.mod h1:jlhhOSvTdKEhbULTjvd4ARK9grFBp09yW+WbY/TyQbw=
+google.golang.org/protobuf v1.26.0 h1:bxAC2xTBsZGibn2RTntX0oH50xLsqy1OxA9tTL3p/lk=
+google.golang.org/protobuf v1.26.0/go.mod h1:9q0QmTI4eRPtz6boOQmLYwt+qCgq0jsYwAQnmE0givc=
 gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405 h1:yhCVgyC4o1eVCa2tZl7eS0r+SDo693bJlVdllGtEeKM=
 gopkg.in/check.v1 v0.0.0-20161208181325-20d25e280405/go.mod h1:Co6ibVJAznAaIkqp8huTwlJQCZ016jof/cbN4VW5Yz0=
 gopkg.in/yaml.v2 v2.3.0 h1:clyUAQHOM3G0M3f5vQj7LuJrETvjVot3Z5el9nffUtU=
diff --git a/internal/config/config.pb.go b/internal/config/config.pb.go
index 72fa74e..1be7333 100644
--- a/internal/config/config.pb.go
+++ b/internal/config/config.pb.go
@@ -1,13 +1,12 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.25.0
-// 	protoc    v3.12.3
+// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc    v3.12.4
 // source: config.proto
 
 package config
 
 import (
-	proto "github.com/golang/protobuf/proto"
 	protoreflect "google.golang.org/protobuf/reflect/protoreflect"
 	protoimpl "google.golang.org/protobuf/runtime/protoimpl"
 	reflect "reflect"
@@ -21,10 +20,6 @@ const (
 	_ = protoimpl.EnforceVersion(protoimpl.MaxVersion - 20)
 )
 
-// This is a compile-time assertion that a sufficiently up-to-date version
-// of the legacy proto package is being used.
-const _ = proto.ProtoPackageIsVersion4
-
 type Config struct {
 	state     protoimpl.MessageState
 	sizeCache   protoimpl.SizeCache
diff --git a/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go b/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go
index b4152bb..5c84f98 100644
--- a/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go
+++ b/internal/domaininfo/domaininfo.pb.go
@@ -1,13 +1,12 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.23.0
-// 	protoc    v3.12.3
+// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc    v3.12.4
 // source: domaininfo.proto
 
 package domaininfo
 
 import (
-	proto "github.com/golang/protobuf/proto"
 	protoreflect "google.golang.org/protobuf/reflect/protoreflect"
 	protoimpl "google.golang.org/protobuf/runtime/protoimpl"
 	reflect "reflect"
@@ -21,10 +20,6 @@ const (
 	_ = protoimpl.EnforceVersion(protoimpl.MaxVersion - 20)
 )
 
-// This is a compile-time assertion that a sufficiently up-to-date version
-// of the legacy proto package is being used.
-const _ = proto.ProtoPackageIsVersion4
-
 type SecLevel int32
 
 const (
diff --git a/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go b/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go
index a4d48de..3ca160a 100644
--- a/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go
+++ b/internal/protoio/testpb/testpb.pb.go
@@ -1,13 +1,12 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.23.0
-// 	protoc    v3.12.3
+// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc    v3.12.4
 // source: testpb.proto
 
 package testpb
 
 import (
-	proto "github.com/golang/protobuf/proto"
 	protoreflect "google.golang.org/protobuf/reflect/protoreflect"
 	protoimpl "google.golang.org/protobuf/runtime/protoimpl"
 	reflect "reflect"
@@ -21,10 +20,6 @@ const (
 	_ = protoimpl.EnforceVersion(protoimpl.MaxVersion - 20)
 )
 
-// This is a compile-time assertion that a sufficiently up-to-date version
-// of the legacy proto package is being used.
-const _ = proto.ProtoPackageIsVersion4
-
 type M struct {
 	state     protoimpl.MessageState
 	sizeCache   protoimpl.SizeCache
diff --git a/internal/queue/queue.pb.go b/internal/queue/queue.pb.go
index 29a605c..9cd4fb4 100644
--- a/internal/queue/queue.pb.go
+++ b/internal/queue/queue.pb.go
@@ -1,13 +1,12 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.23.0
-// 	protoc    v3.12.3
+// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc    v3.12.4
 // source: queue.proto
 
 package queue
 
 import (
-	proto "github.com/golang/protobuf/proto"
 	protoreflect "google.golang.org/protobuf/reflect/protoreflect"
 	protoimpl "google.golang.org/protobuf/runtime/protoimpl"
 	reflect "reflect"
@@ -21,10 +20,6 @@ const (
 	_ = protoimpl.EnforceVersion(protoimpl.MaxVersion - 20)
 )
 
-// This is a compile-time assertion that a sufficiently up-to-date version
-// of the legacy proto package is being used.
-const _ = proto.ProtoPackageIsVersion4
-
 type Recipient_Type int32
 
 const (
diff --git a/internal/userdb/userdb.pb.go b/internal/userdb/userdb.pb.go
index 30224f2..f9cc3ce 100644
--- a/internal/userdb/userdb.pb.go
+++ b/internal/userdb/userdb.pb.go
@@ -1,13 +1,12 @@
 // Code generated by protoc-gen-go. DO NOT EDIT.
 // versions:
-// 	protoc-gen-go v1.23.0
-// 	protoc    v3.12.3
+// 	protoc-gen-go v1.26.0
+// 	protoc    v3.12.4
 // source: userdb.proto
 
 package userdb
 
 import (
-	proto "github.com/golang/protobuf/proto"
 	protoreflect "google.golang.org/protobuf/reflect/protoreflect"
 	protoimpl "google.golang.org/protobuf/runtime/protoimpl"
 	reflect "reflect"
@@ -21,10 +20,6 @@ const (
 	_ = protoimpl.EnforceVersion(protoimpl.MaxVersion - 20)
 )
 
-// This is a compile-time assertion that a sufficiently up-to-date version
-// of the legacy proto package is being used.
-const _ = proto.ProtoPackageIsVersion4
-
 type ProtoDB struct {
 	state     protoimpl.MessageState
 	sizeCache   protoimpl.SizeCache